Археологическая карта Харьковской губернии 1902 года

СТАЛКЕР
Картовед
Картовед
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 май 2013, 21:28
Поблагодарили: 11 раз

Сообщение

Археологическая карта Харьковской губернии 1902 года
Археологическая карта Харьковской губернии 1902 года - screenshot_4274.webp
Название: Археологическая карта Харьковской губернии
Год выпуска: 1902 год.
Автор(ы): Составил профессор Богалей Л.И.
Масштаб: 10 верст в дюйме (в 1 см - 4 км)
Описание: Особенно интересно текстовое приложение, где подробно описаны многочисленные находки артефактов. Указаны места находок кладов, пещер, курганов, городищ и т.д. + текстовое приложение на 92 листах.
Примечание: Очень интересная историческая карта. Данная карта не является и не может быть использована, для проведения незаконных раскопок на территории памятников, курганов, Арх. объектов и других места, где это запрещено законом Украины.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону культурної спадщини
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону культурної спадщини


2. За видами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

археологічні - рештки життєдіяльності людини (нерухомі
об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки
стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів,
виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця
та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні
зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під
земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації
про зародження і розвиток цивілізації;
історичні - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі
поховання та некрополі, місця масових поховань померлих та
померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців),
які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій
на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових
кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками
бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця,
пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю
відомих осіб, культурою та побутом народів
об'єкти монументального мистецтва - твори образотворчого
мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з
архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з
утворюваними ними комплексами (ансамблями);
об'єкти архітектури - окремі будівлі, архітектурні споруди,
що повністю або частково збереглися в автентичному стані і
характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів,
традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;
об'єкти містобудування - історично сформовані центри
населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із
збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною
забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього
розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних
ідей;
об'єкти садово-паркового мистецтва - поєднання паркового
будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;
ландшафтні - природні території, які мають історичну
цінність;
об'єкти науки і техніки - унікальні промислові, виробничі,
науково-виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні
об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної
епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.

Стаття 13. Державний реєстр нерухомих пам'яток України
1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності
відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної,
історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають
реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України (далі - Реєстр) за категоріями національного та
місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його
складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється
правовий статус пам'ятки.


Цивільний Кодекс України

Стаття 337. Знахідка
1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно
повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і
повернути знайдену річ цій особі.
2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої
речі, або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла
загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку міліції або
органові місцевого самоврядування.
3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у
себе або здати на зберігання міліції, або органові місцевого
самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.
Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої
є непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути
продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що
підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу
знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати
її повернення.
4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату,
знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого
умислу або грубої необережності.

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності
на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку
міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:
1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право
вимагати повернення загубленої речі;
2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення
загубленої речі, не заявить про свої право на річ особі, яка її
знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.
2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові
місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття
права власності на неї, ця річ переходить у власність
територіальної громади.


Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на
винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із
знахідкою
1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності
на неї, відшкодування необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою
(зберігання, розшук власника, продаж речі тощо).
2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
її власника (володільця) винагороду за знахідку в розмірі до
двадцяти відсотків вартості речі.
3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за
знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.
4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка
знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу
приховати її.
Цивільний Кодекс України
Стаття 343. Набуття права власності на скарб
1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом
гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий
або за законом втратив на них право власності.
2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на
нього.
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві
власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна,
у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право
спільної часткової власності на нього.
3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки
чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був
прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.
4. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність
відповідно до закону, право власності на нього набуває держава.
Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від
держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його
вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції
або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його
відповідному державному органові або органові місцевого
самоврядування.
Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у
майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка
виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти
відсотків від вартості скарбу кожна.
5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили
скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до
їхніх трудових або договірних обов'язків.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове
значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні
відповідно до законодавства України, а саме:
оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури,
художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори
декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком
суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі,
що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави,
політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки,
культури та мистецтва;
предмети музейного значення, знайдені під час археологічних
розкопок;
складові частини та фрагменти архітектурних, історичних,
художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
старовинні книги та інші видання, що становлять історичну,
художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи,
включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
унікальні та рідкісні музичні інструменти;
різноманітні види зброї, що має художню, історичну,
етнографічну та наукову цінність;
рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо
чи в колекції;
рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети
колекціонування;
зоологічні колекції, що становлять наукову,
культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії,
анатомії та палеонтології.
Археологическая карта Харьковской губернии 1902 года - screenshot_4275.webp
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Просмотры: 8629kiss
Новичок
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2013, 06:19

Сообщение

А такой только по Донецкой области украина есть.

СТАЛКЕР
Картовед
Картовед
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 май 2013, 21:28
Поблагодарили: 11 раз

Сообщение

Вот по масштабней.
Тоже Харьковская губерния.
Вложения
Археологическая карта Харьковской губернии 1902 года - arh_karta1.webp

Аватара пользователя
КартоЮг
Verified
Администратор
Администратор
Сообщения: 5098
Зарегистрирован: 02 май 2013, 19:39
Благодарил (а): 177 раз
Поблагодарили: 569 раз

Сообщение

Карта обновлена, теперь карта доступна без каких либо водяных или других знаков на ней. Удачи.

Вернуться в «Карты Украины»